استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیر اجرایی
 • سرپرست برنامه ریزی
 • سرپرست کنترل پروژه
 • سرپرست اجرا
 • رییس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • سرپرست pmo
 • سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • كنترل پروژه
 • مدير پروژه
 • مدیر PMO
 • مدیر برنامه ریزی
 • مدیر پروژه
 • مدیر پروژه استقرار
 • مدیر کنترل پروژه
 • مدیر مهندسی پروژه
 • مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مسئول کنترل پروژه
 • معاون مدیر پروژه
 • هماهنگ کننده پروژه

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه ریزی پروژه/ کنترل پروژه مهندسی در استان تهران در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 345 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

2/2میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.