استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر مالی
 • مدیر اداری و مالی
 • سرپرست حسابداری
 • سرپرست مالی
 • حسابدار
 • حسابدار ارشد
 • حسابدار بهای تمام شده
 • حسابداری ارزی
 • حسابرس
 • حسابرس ارشد
 • حسابرس داخلی
 • رییس حسابداری
 • رییس حسابداری مدیریت
 • سرپرست ارشد حسابداری
 • سرپرست حسابرسی
 • سرپرست خزانه
 • مدير حسابرسي
 • مدیر برنامه و بودجه
 • مدیر حسابداری
 • مدیر حسابداری حقوق و دستمزد
 • مدیر حسابداری عمومی
 • مدیر حسابداری فروش
 • مدیر حسابداری مدیریت
 • مدیر حسابرسی داخلی
 • مدیر مالی و اداری
 • مسئول حسابداری
 • مسئول حقوق و دستمزد
 • مسئول خزانه
 • مسئول مالی
 • معاونت مالی
 • معاونت مالی و اقتصادی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه حسابداری/ حسابرسی/ مالی در استان بوشهر در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 10 نفر حقوق سال 1399

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/6میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.