استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • حسابدار
 • کارشناس حسابداری
 • کارشناس مالی
 • حسابدار ارشد
 • حسابرس
 • کمک حسابدار
 • کارمند اداری
 • رییس حسابداری
 • کارشناس ارشد مالی
 • کارمند حسابداری
 • حسابدار بهای تمام شده
 • حسابداری ارزی
 • حسابرس ارشد
 • حسابرس داخلی
 • کارشناس ارشد حسابداری
 • کارشناس ارشد حسابرسی داخلی
 • کارشناس ارشد مالی و بودجه
 • کارشناس بودجه و گزارشات
 • کارشناس حسابداری پروژه
 • کمک حسابرس

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه حسابداری/ حسابرسی/ مالی در استان بوشهر در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 31 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

0/7میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.