استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارشناس کنترل پروژه
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • کارشناس پروژه
 • کارشناس برنامه ریزی
 • مدیر پروژه
 • كنترل پروژه
 • کارشناس ارشد کنترل پروژه
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه PMO
 • کارشناس طرح و برنامه
 • کارشناس مهندسی محصول
 • هماهنگ کننده پروژه

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه ریزی پروژه/ کنترل پروژه مهندسی در استان بوشهر در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 30 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/4میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.