استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر اداری
 • رییس اداره
 • مدیر دفتر مدیرعامل
 • مدیر اداری و منابع انسانی
 • رییس امور اداری
 • رییس دفتر
 • سرپرست امور اداری
 • مدیر دفاتر و نمایندگیها
 • مدیر دفتر
 • مسئول امور اداری
 • مسئول امور مالی
 • مسئول دبیرخانه
 • مسئول دفتر
 • رییس دفتر مدیرعامل
 • مدیر مالی و اداری
 • مسئول دفتر مدیر عامل

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه امور اداری/ امور دفتری/ منشی/ مسئول دفتر/ دستیار در استان بوشهر در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 16 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/2میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.