استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • رییس دفتر
 • مسئول اداری
 • کارشناس مسئول
 • مدیر اجرایی
 • مدیر داخلی
 • رییس امور اداری
 • سرپرست امور اداری
 • مدیر اداری
 • مدیر دفاتر و نمایندگیها
 • مدیر دفتر
 • مدیر دفتر مدیرعامل
 • مسئول امور اداری
 • مسئول امور مالی
 • مسئول دبیرخانه
 • مسئول دفتر
 • رییس دفتر مدیرعامل
 • مدیر مالی و اداری
 • مسئول دفتر مدیر عامل

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه امور اداری/ امور دفتری/ منشی/ مسئول دفتر/ دستیار در استان ایلام در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 32 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/4میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.