خدمات شرکتی

امکانات اشتراک سازمانی

  • مقایسه حقوق و دستمزد پرداختی شرکت شما با دیگر سازمانها.
  • اطلاعات حقوقی سمت های مختلف
  • شرکتهای مشابه شما برای مشاغل مختلف چقدر حقوق پرداخت میکنند.
  • تفاوت پرداختی ها در استان های مختلف
  • مشاهده فاکتورهای اثر گذار روی حقوق